Partnerlepingu tingimused

 

Käesolev leping on sõlmitud SMI Group OÜ, registrikood 12517949, aadress Viru väljak 2, Tallinna linn, Harju maakond, 10111 (edaspidi „Aufort“) ja Affiliate Partneri („AP“) vahel.

1. Lepingu üldised tingimused
1.1 Käesoleva lepinguga kinnitab „AP“, et ta on läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud antud lepingu sisu ja tingimustega.
1.2 Käesoleva lepinguga annab „Aufort“ „AP“-le õigused reklaamida ja müüa „Aufort“ tooteid ja teenuseid vastavalt „Aufort“ poolt äranäidatud tingimustel.
1.3 Käesoleva lepinguga on „AP“-l õigus iseseisvalt valida ärivorm, töö meetod ja viis ning sobiv aeg äri alustamiseks. Sealjuures kohustub „AP“ pidama kinni „Aufort“ kõikidest juhtnööridest ja eeskirjadest ning eetilise tegutsemise printsiipidest.
1.4 Käesoleva lepinguga kinnitab „AP“, mõistes, et „Aufort“ ei saa anda mingisuguseid garantiisid tulu, kasumi ja ärilise eduga seoses „AP“ poolt teostatava tegevuse või tegevusetusega.
1.5 Käesoleva lepinguga jätab „Aufort“ endale õiguse muuta käesolevat lepingut, boonusplaani, tooteid, teenuseid, trükiseid, hindasid jms, informeerides „AP“-d suusõnaliselt, kirjalikult, läbi elektroonilise posti või „Aufort“ veebipõhise kommunikatsioonisüsteemi.
1.6 Käesolev leping on jõustunud, kui lepingule kirjutatakse alla ja/või aktsepteeritakse lepingutingimused „Aufort“ veebikeskkonnas.

2. Tegutsemisvormid ja maksud
2.1 Kui „AP“ on „Aufort“-is registreeritud kui füüsiline isik, on „Aufort“ vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele kohtustatud kinni pidama tulumaksu väljamakstavatelt summadelt füüsilise isiku kontole.
2.2 Kui „AP“ on „Aufort“-is registreeritud juriidilise isikuna, teeb „Aufort“ vahendustasude väljamakseid juriidiliste isikute kontodele koos või ilma käibemaksuta, mis sõltub „AP“ käibemaksukohuslase staatusest.
2.3 „AP“ on kohustatud „Aufort“-i koheselt informeerima kõikidest „AP“-d puudutavate andmete muutumisest.
2.4 „Aufort“ on kohustatud „AP“-d koheselt informeerima kõikidest maksudega seotud muudatustest.

3. Põhilised „AP“ õigused ja kohustused
3.1 „AP“ nõustub, et „Aufort“-le edastatud informatsioon (nimi, isikukood, aadress ja muu isiklik informatsioon) on korrektne ning on registreeritav „Aufort“ andmebaasi kasutamiseks turundus- ning administratiivsetel eesmärkidel. „AP“ nõustub, et käesolev informatsioon on säilitatav, töödeldav ja üleantav teistele „Aufort“ ettevõtetele samas ettevõtete grupis.
3.2 „Aufort“ toodete ja teenuste turundamine ning müük peab olema teostatud õiguslikel alustel, eetiliselt ja moraalselt õigel viisil. „AP“ ei tohi tahtlikult esitada mingeid eksitavaid avaldusi „Aufort“ toodete ja teenuste kohta või seoses suhetega „AP“ ja „Aufort“ vahel. „AP“-l ei ole õigus anda garantiisid või sõlmida kokkuleppeid, mis ei ole äranäidatavad „Aufort“ turundusmaterjalides.
3.3 „AP“ kohustub alati ülesse näitama laitmatut ja professionaalset käitumist klientide ja teiste edasimüüjate suhtes. Kui „AP“ rikub „Aufort“ määrusi, siis on „Aufort“-il õigus teha viivitamata hoiatus käesoleva lepingu katkestamise kohta vastavalt käesoleva lepingu punktile 10.7.2.
3.4 „AP“ ei oma õigust sõlmida lepinguid või allkirjastada muid dokumente „Aufort“-i nimel, väljaarvatud juhul, kui poole lepivad kirjalikult kokku teisiti. Ühelgi pooltest pole õigus ühineda, esindada või tegutseda teise poole nimel, väljaarvatud tingimustel, mis on äranäidatud käesolevas lepingus.
3.5 „AP“-l on lubatud „Aufort“-i esindades kasutada ainult „Aufort“-i poolt esitatavat turundusmaterjale. Kui „AP“ soovib „Aufort“-i esindades kasutada muid materjale, siis tuleb need materjalid eelnevalt „Aufort“-iga kooskõlastada.
3.6 „AP“-l ei ole lubatud avaldada teateid või muud informatsiooni „Aufort“ nimel, mis pole eelnevalt „Aufort“-iga kooskõlastatud. Kui „AP“ laseb liikvele kuulujutte või muud „Aufort“-i tegevust kahjustavat informatsiooni ettevõtte tegevuse kohta, on „Aufort“-il õigus informeerida „AP“-d käesoleva lepingu viivitamatu katkestamise kohta vastavalt käesoleva lepingu 10.7.4 punktile.
3.7 „AP“ kohustub oma sub-affiliate kaasamisel veenduma, et uued „AP“-d on tutvunud ja aru saanud „Aufort“-i partnerlepingu üldistest tingimustest. „AP“ on kohustatud abistama ja instrueerima enda poolt kaasatud isiklikke uusi „AP“-id.

4. Põhilised „Aufort“ õigused ja kohustused
4.1 „Aufort“ kohtustub toodete reklaamimisel ja tarnimisel esitama õiget informatsiooni kõigi toodete ja teenuste kohta, mis on pakutavad „Aufort“ poolt.
4.2 „Aufort“ kohustub ette valmistama asjakohast turundusmaterjali, mida „AP“ kasutab „Aufort“ toodete reklaamimisel ja müügil.
4.3 „Aufort“ on vastutav ning õiguslik klientide ja „AP“-de nimekirja omanik. „Aufort“ kohustus on korrastada kokkukogutud isiklikke andmeid vastavalt kehtivatele seadustele.
4.4 „Aufort“ omab ainuesindusõigust vahendada ettevõtte tegevust puudutavat infot ja materjale raadio, televisiooni või teiste kommunikatsioonivahendite vahendusel.

5. Vahendustasud
5.1 „AP“-l on õigus teenida vahendustasu igalt
5.1.1 kliendi ostu-müügi tehingult, kellele „AP“ müüs „Aufort“-i tooteid või teenuseid
5.1.2 partneri ostu-müügi tehingult, mida teostasid „AP“ poolt kaasatud sub-affiliate
5.2 „Aufort“ kohustub „AP“-le välja maksma kõik vahendustasud ja boonused, mis on äranäidatud „Aufort“ boonusplaanis.
5.3 Kõik väljamakseid puudutav informatsioon on äranäidatud „Aufort“ boonusplaanis, mis on ühtlasi ka käesoleva lepingu lahutamatu osa.

6. Tooted ja teenused ning hinnad ja maksed
6.1 Kõik tooted ja teenused, mis on mõeldud ostmiseks või müümiseks, on äranäidatud „Aufort“ veebilehel www.aufort.gold.
6.2 „AP“ kohustub tellitud toodete ja teenuste eest tasuma „Aufort“ veebilehel äranäidatud hinda.
6.3 Makse tellimuse eest tuleb sooritada koheselt pärast tellimuse vormistamist.
6.4 Kui „AP“ ei soorita makset vastavalt eelnevalt äranäidatud tingimustele, siis on „Aufort“-il õigus katta võlg arvestades maha vastava summa „AP“-le kuuluvast vahendustasust.
6.5 Kõik "Aufort" poolt väljasaadetavad tellimused on kindlustatud. Saadetiste kindlustamine on lahutamatu osa transpordi teenusest. Kindlustusmakse tariif on 0,5% kauba väärtusest, mis kuvatakse ostukorvis eraldi real.
6.6 Kui kaup saab transpordi käigus kahjustada või läheb kaduma, jätab "Aufort" endale õiguse otsustada, kas saata tooted uuesti või tagastada kliendile ostusumma. Kõik saadetised on kindlustatud hetkeni, mil klient saab tellimuse kätte.
6.7 Kindlustusjuhtumite või muude pretensioonide korral palume pöörduda "Aufort" klienditeeninduse poole info@aufort.gold

7. Mittemateriaalne vara
7.1 „Aufort“ annab lepingu kehtivuse ajal „AP“-le õiguse kasutada „Aufort“-i logo, kaubamärki, firmanime ja muud mitterahalist vara (edaspidi „Kaubamärk“). Kõik „Kaubamärgi“ kasutamise protseduurid peavad olema teostatavad arvestades käesolevat lepingut.
7.2 „AP“ peab hoiduma tegevustest, mis võivad ohustada „Aufort“-i „Kaubamärgi“ kasutamise õigust seoses „Aufort“-i toodete ja teenuste müügi ja reklaamimisega.
7.3 „Aufort“-il on õigus katkestada viivitamata käesolev leping, juhindudes käesoleva lepingu punktist 10.7.2, kui „AP“ kasutab „Kaubamärke“ erinevalt käesolevas lepingus äranäidatule.

8. Meedia ja ajakirjandus
8.1 „AP“-l ei ole õigus esindada „Aufort“-i või vahendada materjale, informatsiooni vms raadio, televisiooni või teiste kommunikatsioonivahendite vahendusel.
8.2 Kui „AP“-l palutakse anda meediale infot või kommentaare „Aufort“-i tegevuse kohta, on „AP“ kohustatud suunama need „Aufort“-i poole.
8.3 Kui „AP“ avaldab ilma „Aufort“-i eelneva loata informatsiooni meediale, siis on „Aufort“-il õigus viivitamata katkestada käesolev leping vastavalt käesoleva lepingu punktile 10.7.6.

9. Konfidentsiaalsus
9.1 „AP“ kohustub lepingu kehtivuse ajal mitte avaldama mingit informatsiooni kolmandatele isikutele, mis võivad olla seotud „Aufort“-i ärisaladuste või muu konfidentsiaalse informatsiooniga. „AP“-l ei ole õigust kasutada mainitud informatsiooni mingil sellisel viisil, mis võiks tekitada kahju „Aufort“-le.
9.2 Käesoleva lepingu lõppemisel kohustub „AP“ tagastama „Aufort“-le kõik „AP“ käes olevad ja tema kätte lepingu kehtivuse ajal kogunenud „Aufort“-le kuuluvad näidised, mälukandjad ja informatsiooni ärisaladuste või muu konfidentsiaalse informatsiooni kohta. „AP“ tunnistab käesoleva lepinguga, et mainitud salvestised, mälukandjad ja informatsioon on „Aufort“-i omand.

10. Lepingu tähtaeg ja katkestamine
10.1 Käesolev leping jõustub alates päevast, mil „AP“ kirjutab alla käesolevale lepingule ja/või aktsepteerib „Aufort“-i veebilehel käesoleva lepingu tingimused. Leping on sõlmitud tähtajatult.
10.2 „AP“-l on õigus lõpetada käesolev leping 14-päevalise etteteatamise ajaga.
10.3 „Aufort“-il on õigus lõpetada käesolev leping 14-päevalise etteteatamise ajaga, kui „AP“ ei ole korrektselt täitnud käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi.
10.4 Hoiatus lepingu katkestamise kohta peab olema esitatav kirjalikult ja väljasaadetav teisele poolele tema viimati uuendatud tava- või elektroonilisele postiaadressile.
10.5 Kummalgi poolel on õigus viivitamata katkestada käesolev leping, kui teine pool ei teosta enda kohustusi, mis tulenevad käesolevast lepingust ja rikuvad lepingut põhimõtteliselt, nähes ette, et rikkunud pool ei kõrvalda rikkumist 14 päeva jooksul alates kirja-liku hoiatuse saamisest toimunud rikkumise kohta.
10.6 Kummalgi poolel on õigus viivitamata katkestada käesolev leping, kui teine pool ei teosta enda maksekohustusi, läheb pankrotti, on toimumas läbirääkimised võlausaldajatega või muudel juhtudel, mil on tõenäosus, et teine pool võib jääda maksejõuetuks.
10.7 „Aufort“-il on õigus katkestada viivitamata käesolev leping, kui:
10.7.1„AP“ kaasab ebaseaduslikult uusi edasimüüjaid
10.7.2 „AP“ rikub „Kaubamärkide“ kasutamise määrusi
10.7.3 „AP“ ei täida maksekohustusi tellitud toodete ja teenuste eest
10.7.4 „AP“ teeb ilma „Aufort“-i nõusolekuta avaldusi või levitab kuulujutte
10.7.5 „AP“ tegutseb seadusevastaselt või „Aufort“-i määruste vastaselt
10.7.6 „AP“ annab ilma „Aufort“-i loata edasi konfidentsiaalset informatsiooni

11. Lepingu katkestamise tagajärjed
11.1 Lepingu katkestamise teatamisel
11.1.1 kohustub „AP“ tagastama kõik turundus-, müügi- ja koolitusmaterjalid „Aufort“-le, kelle omandid need on.
11.1.2 on „AP“-l õigus 14 päeva jooksul alates katkestamise hoiatuse saamisest tühista-da veel tarnimata toodete ja teenuste tellimused.
11.2 „Aufort“ kohustub tasuma kõik vahendustasude summad kuni lepingu lõppemise päevani.
11.3 „AP“ kohustub katma kõik kulud (kaasaarvatud transpordikulud), mis on seotud toodete tagastamisega.

12. Õiguste üleandmine
12.1 „AP“-l on õigus enda käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi müüa, kinkida, pärandada või pantida (osaliselt või täielikult) kolmandale osapoolele vaid „Aufort“-i kirjalikul nõusolekul.
12.2 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on „Aufort“-il ja „AP“-l õigus pöörduda Eestis asuvasse maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale õigusaktidele.